โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท วอร่าครีมพลัส จำกัด