โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณจักรพงษ์ ศิริพจนานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี และครอบครัว