โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณทิพวรรณ ดอกไม้หอม และเพื่อนๆ