โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสุรพล ทองอุ่นเรือน และบริษัท วิศฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด