โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับ SUNTORY PEPSICO