โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไรซ์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด