โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่