โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด