โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)