โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณธนดล ผลผดุง และคุณภาวิณี ช่วยเชื้อ