โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณประพีร์ เปลี่ยนศักดิ์ และครอบครัว