โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณกาญจนา สมนิยมไชย และครอบครัว