โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณแหวว กาละสุข และครอบครัว