โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณอ.ระวีวรรณ ฟองจามร อ.บัวเรียง สินบำรุงคุณอู๊ด แก้วสถิตย์ และคุณวันดี ทองคำ (อสม.)