โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสายพิน อุดมศิลป์ และครอบครัว