โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณบรรจง แซ่ตั้ง และครอบครัว