โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ชมรมโรงพยาบาลสระบุรีอาวุโส