โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณขันทอง เนื้อนวล และครอบครัว