โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณพรทิพย์ หาญตั้งมงคล และครอบครัว