โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ร้านสอาดอาภรณ์ โดย ดญ.สุณัฏฐา ศรียารันต์