โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัทโอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด