โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ร้าน เอส เค สระบุรี พาวเดอร์ โค้ท