โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ร้านป้าเภาอาหารตามสั่งเขาดิน