โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณแก้วจากเพจแก้วเสียงธรรม ร่วมกับกัลยาณมิตรในเพจ