โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณชุมพล เสถียรพันธ์ และครอบครัว