โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี