โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณประไพ เปลี่ยนศักดิ์ และครอบครัว