โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสาธนี สุจริตรังษี และครอบครัว