โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณอาภาพร ไกล่กลาง และครอบครัว