โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองสระบุรี