โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณศศิณัฐฎ์ พิสิฐเดชาโชติ