โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณนันทวัน ดังศิริแสงทอง และคุณคเชน พิทักษ์อรรณพ