โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณแม่บุญมี แรกขึ้น พร้อมลูกๆหลานๆ