โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ด.ช.เธียรสิทธิ์ กฤตินามวงค์ และครอบครัว