โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ อาจารย์เยาวภา ศรีเกษม และครอบครัว