โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสมมาศ สระฉันทพงษ์ และ คุณธนพร นวลศรี