โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณแม่ระเบียบ ทาประดิษฐ์ และครอบครัว