โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณพรรณนภา ตั้งทวีวิวัฒน์