โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณแม่โสภา หวงัทวีสุขกมล และครอบครัว