โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณครอบครัว ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล