โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ตันติวุฒิ และครอบครัว