โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณวิโรจน์ ลี้วารินทร์พาณิช และครอบครัว