โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสุพล เอื้อบุญยะนันท์ (ร้านสุพลพาณิชย์)