โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณชุลี อิงคะประดิษฐ์ คุณพชรวรรณ – คุณนวลวรรณ บุญยรัตน์