โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ อ.สมคิด ชัยจิตวนิช และทีมจิตอาสา Art Care