โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณวันชนะ งามสะอาด (ร้านผู้การ)