โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561