โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมสัปดาห์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรีนพ.อนันตกมลเนตร เปนประธานเปด                          กิจกรรมสัปดาหเภสัชกรรม ประจําป๒๕๖๐ ระหวางวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ภายใตคําขวัญ                                 “ใชยาและสมุนไพรอยางไรใหปลอดภัย…ปรึกษาเภสัชกรกิจกรรมในงาน มีการรับ บริจาคยาเหลือใชแลกรับของสมนาคุณ นิทรรศการใหความรูเรื่อง ยาและยาสมุนไพร ให ความรูรับปรึกษาปญหาเรื่องยา และยาสมุนไพร             ตอบคําถามชิงรางวัล และ รับของที่ระลึก ณ บริเวณหนาหองจายยา อาคารผูปวยนอก ชั้น ๑ โรงพยาบาลสระบุรี

 เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นพ.นิติเหตานุรักษ รองผูอํานวยการฝายการแพทยโรงพยาบาลสระบุรี                             เปนประธานเปดงานวันผูบริจาคโลหิตโลก จัดโดยโรงพยาบาลสระบุรีรวมกับ เหลากาชาดจังหวัดสระบุรี                       โดยมีแนวคิดหลัก “ What can do you? Give blood Give now Give often ใหโลหิตประจําทุก ๓ เดือน…คุณทําไดโดยในงาน มีกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพเกี่ยวกับคุณสมบัติผูบริจาคโลหิต ใหความรูเรื่องโลหิต ตรวจหาหมูโลหิตตรวจวัดความเขมขนของโลหิตรับบริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต โดยผูที่บริจาคโลหิต จะไดรับเสื้อยืดเปนของที่ระลึก   มีผูบริจาคโลหิตจํานวน 105 ถุง จากแพทยพยาบาล ขาราชการ ทหารจามณฑลทหารบกที่ ๑๘ ศูนยการทหารมาคาย อดิศร กรมทหารมารักษาพระองค นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีเจาหนาที่โรงพยาบาล และประชาชน ณ หองประชุมศิริพานิช ชั้น ๖ โรงพยาบาลสระบุรี

นพ.อนันตกมลเนตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี เปนประธานเปดงานสัปดาหวันวิสาขบูชา โดยมีคณะผูบริหาร เจาหนาที่ประชาชน รวมทําบุญบูชาพระรัตนตรัยบุญใหญเดือน 6 ตักบาตรขาวสารอาหารแหง พระภิกษุจํานวน 9 รูป เมื่อวันที่9 พ.ค. 60 ณ ลานธรรม 80 พรรษา

โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม
นางรังสิมา  จันทรทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม
“ธรรมตามรอยพระราชา”
วิทยากร ผศ.นพ. โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ
อดีตรองคณบดีฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มีเจ้าหน้าโรงพยาบาลให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.เกษตร – คุณหญิงวันทนา  โรจนนิล

DSC_0003DSC_0008DSC_0015DSC_0026DSC_0032DSC_0052DSC_0059

16142615_1659385137687698_5111911121721206394_n16174808_1659385234354355_3775209424980865041_n16142184_1659385081021037_7867120324248189203_n16105649_1659384991021046_6911031242303683470_n16003164_1659385057687706_4593155085314504180_n16143103_1659385097687702_7511813109203803963_nวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะผูบริหาร แพทย พยาบาล และเจาหนาที่โรงพยาบาลสระบุรี จํานวน 256 คน

รวมกันแสดงความจงรักภักดี นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

” แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” ดวยการแปรอักษรเปนหมายเลขรัชกาลที่ 9

เปนการยืนยันวา ทุกทานไดเกิดในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหนาโรงพยาบาลสระบุรี

dsc_5211dsc_4978dsc_4999dsc_5006dsc_5212dsc_5070dsc_5366dsc_5362

 

นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นประธาน
เปิดการจัดกิจกรรม “5ส. พอเพียงและเพียงพอ”
เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการทำ 5ส.ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมภายในงาน 20 ธ.ค. 59 ผู้บริหาร คณะกรรมการและแกนนำ 5ส. ลงเยี่ยมพื้นที่
เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหาในการทำ 5ส. ของแต่ละหน่วยงาน
การบรรยายให้ความรู้ 5ส.เจ้าหน้าที่ใหม่และแกนนำ
โดย คุณวรรณระวี  อัคนิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ โดยคุณจันทรา ชลคีรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

21 ธ.ค. 59 บรรยาย”ตามรอยพ่อหลวงด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

โดย นพ. นพพร  พงษ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

22 ธ.ค. 59 การให้ความรู้เรื่อง “แยกขยะอย่างไรให้ได้มูลค่า” โดย คุณพิน  คีรี
เทคนิคการผูกผ้าที่ใช้ในงานพิธีต่างๆ โดยคุณจักรพันธ์  คัมภิรานนท์  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
การทำขนมทองม้วน โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค

23 ธ.ค. 59 กิจกรรมเปิดท้ายขายของจากการรับบริจาค อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าและหนังสือ
เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลสระบุรี

ระหว่างวันที่ 20 -23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศิริพานิชและลานธรรม

dsc_4437dsc_4502dsc_4646dsc_4705dsc_4848

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นประธารเปิดการบรรยายพิเศษ

เรื่อง “ตามล่าหาความสุข” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยฝีมือด้านการพูด

นพนิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จ

(Top To Talk Training)  มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรี และ โรงพยาบาลในเครือข่าย

ให้ความสนใจ เข้าฟังการบรรยายจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศิริพานิช

dsc_3015dsc_3198dsc_3338dsc_3012

นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ออกกำลังกาย

เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีความตื่นตัวพร้อมในการทำงาน

โดยกำหนดให้ทุกวันพุธเป็นวันออกกำลังกาย

จึงได้จัดกิจกรรมเป็นปฐมกฤษ์ เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

 ณ ห้องประชุมศิริพานิช มีเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน

dsc_0270

dsc_0155

dsc_0011

dsc_0063

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี นำคณะผู้บริหาร

หัวหน้าหอผู้ป่วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้รับบริการ

ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2559

ภายในงานมีการร่วมบริจาคโลหิต บริจาคดวงตา และบริจาคอวัยวะ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และมีการขับร้องเพลงประสานเสียง

ของชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ไพเราะมาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานสุขภาพ