โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันส้วมโลก

“วันส้วมโลก (World Toilet Day)”

เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจดูแล