โรงพยาบาลสระบุรีจัดบรรยายการใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ(Statistical Process Control Chart : SPCC)